Mála jako pomůcka v meditační praxi

Tibetský růženec je známým předmětem spojeným s buddhismem. Barevné korálky ve stylu mály se v posledních letech staly módní exotickou ozdobou. Pro praktikujícího tibetského buddhismu je ale mála především praktickou pomůckou a posvátným předmětem, a její vzhled, použití a význam jsou dopodrobna popsány v posvátných textech (tantrách).

Co je to mála

Tantra Lampa, jež osvětluje principy růžence například popisuje růženec takto:

„(Mála je) růženec, který se používá jako pomůcka k orientačnímu počítání manter, je správně navlečen a o určitém počtu korálků.“

V sanskrtu mālā [málá] znamená věnec či náhrdelník. Tibetské threngwa znamená „být vázán“ či „mít blízký vztah“, tak jako jsou vázáni oddané bytosti ke svému mistru, jak blízký vztah mezi sebou mají vadžra sourozenci a také jak těsný je závazek k meditačnímu božstvu.

Pro praktikujícího tantry je nedílnou součástí meditační praxe recitace manter. Mála slouží jako praktická pomůcka k tomu, abychom se mohli soustředit na praxi a ne na počítání. V tantrických textech pojednávajících o praxích jednotlivých božstev se totiž udává, kolik recitací manter (tj. kolik času v meditaci) je třeba, aby se praxe naplnila. Říká se tomu nashromáždění manter a součástí tantrického závazku (samaji), který při iniciaci do praxe přijmeme. Růženec, který si pro tuto praxi zvolíme, musí odpovídat určitým kritériím popsaných v tantrách, o kterých se dozvíme níže.

Mála má nejběžněji 108 korálků, které představují recitaci 100 manter plus osm navíc jako rezervu, pro případ, že bychom se přeřekli, protože počítat se mají pouze mantry recitované s čistou výslovností i myslí. Růženec se drží vždy levou rukou a posouvá se korálek po korálku palcem přes prsty stejné ruky, hlavním korálkem počínaje. Až dojdeme na konec opěk k hlavnímu korálku, mála se mezi prsty otočí opačným směrem a začneme počítat další stovku. Toto opakujeme, dokud nedojdeme potřebného počtu, tj. minimálně jednu, tři, sedm, 21, 100 atd. mál. Počet mál se je vhodné zaznamenávat na provázcích s několika malými korálky, které někdy na růženci visí, viz. foto:

Účel

Text Lampa, jež osvětluje principy růžence dále vysvětluje:

„Držení růžence se obecně považuje za tantrický slib, protože je to mudra (symbol rukou) meditačního božstva. Při počítání se snažíme udržet vizualizaci a uskutečnit základní podstatu božstva. Tím dozrávají příčiny a podmínky a duchovní síla, zvyšuje se prvotní moudrost. …“

Jak vypadá správný růženec

Ve stejném textu se popisuje, jaké růžence je vhodné si přisvojit a jakých se zbavit:

„Nejvhodnější růžence jsou vyrobeny z drahých kamenů, střední jsou vyrobeny z plodů a růžence nejnižší kvality jsou vyrobeny ze dřeva, hlíny, kamene a léčivé hmoty.“

Různé druhy, barvy a délky růženců se hodí na různé druhy tantrických aktivit. Ty jsou v textech například popsány takto:

„Růžence z lastury a ze dřeva stromu bodhi se hodí na zmírňující činnost. Ze zlata, meruňky a ovoce, jako je moruše, zajišťují činnost oplývání. Růžence z korálu, tamaryšku a léčivých substancí jsou pro činnost přitahující. A kovové, tyrkysové, z černého týkového dřeva či kosti zajišťují úspěch v hněvivé činnosti. Achát, semena bodhi a slonovina jsou vhodné pro všechny druhy činností.“

Co se týče barev, je bílá žádoucí pro umírňování, žlutá pro přibývání, rudá pro přitahování a černá pro hněvivou činnost. Pestrobarevné růžence se používají pro dosažení všech činností.

Jaké mály se nemají používat

Obecně řečeno, růžence, které nejsou v tantrách popsány, se považují za nevhodné k praxi a neměly by se používat, protože nejsou efektivní k dosažení posvátné moci. (Pokud jste v nejistotě, poslední slovo v tomto problému bude mít vzdělaný láma, který tyto tantry bude znát.)

Počet korálků

Nejběžnější počet na male je 108, ale může to být polovina (54), 21 nebo 11. Při recitaci mantry pro zmírňující činnost se počítá po jedenácti. A dále se recituje do sta, tisíce či sta tisíc atd., dle počtu udaného v příslušném textu. Stejným způsobem se pro přibývání recituje po sto osmi, pro přitahování po 54 a pro hněvivou činnost po jednadvaceti. Tyto mantry se též recitují, dokud se nedosáhne konečného počtu udaného v textech dané tradice.

Provázek

V textu Lampa, jež osvětluje principy růžence se dále píše o provázku:

„Pro zmírňující činnost je šňůrka z bílé vlny, pro přibývání ze žluté bavlny, pro přitahování z rudého hedvábí, a pro hněvivou činnost ze střívek a kůže. Pětibarevná šňůrka se hodí na všechny činnosti. Tloušťka by měla odpovídat velikosti korálků. Růženec by se neměl navlékat příliš těsně ani volně a neměl by být příliš dlouhý ani krátký. Bude-li příliš těsný, nedosáhnete výsledků. Bude-li příliš volný, nastanou překážky. A bude-li příliš dlouhý, dosažení božstva se protáhne. A když příliš krátký, život bude bolestným. Zauzlený provázek či provázek s nerovnými / slabými místy přináší smůlu.“

Tantra zvaná Sambuti uvádí:

„Při navlékání mály si představte provázek jako hlavní božstvo a korálky jako sdružení božstev kolem něho a zároveň odříkávejte slabiku Húng.“

 Hlavní korálek

V tantře Sambuti se dále píše:

„Pro zmírňující činnost uvažte bílý provázek ve tvaru kruhu a žlutý s uzlíky pro přibývání. Uvažte plochou rudou květinu ve tvaru půlměsíce pro přitahující činnost. Uvažte černou a trojúhelníkovou pro hněvivou činnost. Ozdobte je bílým, rudým a korálkem na znamení těla, řeči (hlasu) a mysli. Musíme tedy vytvořit hlavní korálek v souladu s danou činností. Hlavní korálky jsou obecně vyrobeny ze tří korálků na sobě postavených a představují tak tři vadžry (nezničitelné tělo, řeč a mysl Buddhy). Od vrchu dolů bývají barevně odlišeny jako modrý pro mysl, rudý pro řeč a bílý pro tělo.“

Požehnání

Text dále uvádí:

„Před tím, než použijete nový růženec k počítání manter, musíme jej rituálně očistit a vysvětit.“

V Kořenové tantře Maňdžušrího je řečeno:

„Nejprve jej omyj vodou z čisté řeky, poté jej celý omyj pěti druhy látek pocházejícíh z dobytka a pomaž příjemnou vůní. Posléze vyvíjej úsilí v recitacích manter.“

Dharmakirti tomu dodává, že „nejprve je potřeba vymýt si ústa a ruce čistou vodou, poté omýt růženec pěti tovarů z dobytka a nanést vůni. Pak v levé ruce držte růženec svinutý jako had tak, aby měl hlavní korálek uprostřed a představte si uprostřed levé ruky slabiku Húng a v pravé Á Sa. Očistěte se od vnímání růžence jako obyčejného předmětu pečetí prázdnoty a představte si, že hlavní korálek je hlavní božstvo na trojím trůnu z lotosu, slunce a měsíce a ostatní korálky jsou sdružením božstev. Poté si představte, jak světlo vyzařuje ze tří slabik na třech místech božstev, které přivolává bytosti moudrosti, jež se rozplynou do naší vizualizace. Síla manter, které budeme po vysvěcení recitovat, se 100 tisíc krát umocní.“

Mantra na posvěcení růžence:

Vložte do sepnutých dlaní správně sestavený růženec, který odpovídá činnosti (tj. růženec z křišťálu či semen bodhi pro mírné činnosti) a posvěťte ho recitací mantry:

OM VASU MATI ŠŘÍJE SVÁHÁ (7x)

Počítání

Mírné mantry se dále dle textů mají počítat s málou přes ukazovák. Mantry pro přibývání počítejte přes prostředník, pro přitahování přes prsteník a hněvivé přes malíček. Počítá se vždy levou rukou, nikdy pravou. V některých případech se ale hovoří i o počítání oběma rukama. Je tím myšleno oběma rukama najednou a ne pouze pravou rukou. Tak to vysvětlují všechny tantry – pravou rukou lze malu držet, ale počítat pouze levou.

Mantry pro zmírňující činnosti se recitují s růžencem ve výši srdce, pro přibývající u pupku, přitahující u skryté části (nejnižší části torza), a do recitace vkládejte nadšení. Hněvivé mantry se recitují s růžencem na koleni (v tureckém sedu) a pro různé činnosti tam, kde to vyhovuje.

Mantry pro dosažení činnosti přibývání se počítají přes prostředník. Foto

Mantra na umocnění:

OM RUČIRA MANI PRAVARTAJA HUM (7x)
Odrecitujte 7x a na malu foukněte. Síla recitovaných manter se bude násobit milionkrát.

Samaja

Samaju (tantrický závazek) vztahující se k držení správně sestavené a vysvěcené mály  popisuje tantra Sambuti následovně:

„Nepoužívejte málu, kterou používal váš mistr (guru / láma) – starejte se o ni jako o posvátný předmět. Mála by měla být neoddělitelná od těla jako stín.  To je kořenová samaja růžence.

Další texty uvádí mnohé vedlější samaji, z nichž zde je výběr:

Docílíte rychle různých aktivit, pokud nebudete svůj růženec ukazovat a pokud ho budete nosit v teple vašeho těla. Nepředávejte jej do rukou druhých, zvláště pak těch, jež porušili samaju. Používejte jej pouze při recitaci manter a bezmyšlenkovitě si s ním nejhrajte a chovejte se k němu ohleduplně a s úctou. Nenoste nepožehnanou málu. Nepoužívejte málu k obyčejným účelům a nenechávejte ji na očích. Nepokládejte ji na zem a dobře o ni pečujte. Nemíchejte svou málu s nečistými málami. Nepoužívejte růžence s korálky různých velikostí, nehezké barvy a tvaru. Pokud se provázek přetrhne, musí se mála bezodkladně stejného dne znovu navléknout. Nepoužívejte mály vyroběné z rohoviny. Nepoužívejte mály, které jste dostali z rukou těch, kteří spáchali těžké zločiny, řezníků, narušitelů samáji, zlodějů atd., které jste našli cestou, odebrali druhým, sejmuli ze soch atd. Pokud se váš růženec takto poskvrní, musí se buď spálit, hodit do řeky či jinak zlikvidovat. Máte-li drahou málu, nesmíte ji ukazovat, aby nezpůsobila závist. Na druhou stranu se ale vyhněte nepěkným růžencům, protože by vámi za to druzí mohli pohrdat a také by vás neinspirovaly k recitacím.

Informace a citace z tanter pocházejí ze studijního textu Komentář ke Ztělesnění realizace, který je součástí osnov pro mnichy a mnišky v nejvyšších ročnících klášterní university. Zdrojem je článek studentky předposledního ročníku Ngagyur Nyingma Institute (NNI), vysoké školy kláštera Namdroling v jižní Indii. Otištěno v roce 2013 v magazínu Palyul Times. Celý článek v angličtině k dispozici zde

Související téma:

Milion manter pro dalajlámu

Praxe mantry Vadžrasatvy pro očistu

Dháraní pro každodenní život

Guru Rinpočhe – modlitby