Mantrování za Austrálii

Za lednového úplňku v pátek 10. 1. jsme se počtrnácté sešli při recitaci manter nejen za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy, ale tentokrát také aktuální tragédii v Austrálii. Při katastrofických požárech přišlo o život příšerným způsobem již půl miliardy zvířat (některé zdroje uvádějí dvojnásobné množství), některé druhy dokonce čelí úplnému vyhynutí. Dnešní mantrování jsme mimo náš původní program, mantře Namgjalmy, věnovali recitaci modlitby a manter Guru Rinpočheho, které jsou přímo určeny pro tyto příležitosti.

Ušníšavidžajá / Namgjalma je třetím z trojice božstev dlouhověkosti spolu s Amitájusem a Bílou Tárou, jejichž mantrám jsme se věnovali dříve.

Geshe Yeshi Gawa, průvodce naším večerem, se rozhodl zkrátit vysvětlování mantry ve prospěch hlavního bodu setkání. Prvních 55 minut nahrávky je věnováno praxi Namgjalmy a druhá polovina se věnuje modlitbě za odstranění okolností požárů a mantře Guru Rinpočheno.

Nahrávka je v angličtině, následuje její přepis do češtiny.

Namgjalma

Vizualizace

Namgjalma má 3 tváře a 8 paží. Prostřední tvář, tělo a paže jsou bílé a symbolizují odstranění všech nepříjemností, negativní karmy a činů, za které jsme zodpovědní, jak dnes tak v minulosti. Její pravá tvář představuje soucitnost a má žlutou barvu. Levá tvář je modrá a hněvivá, což představuje její schopnost protnout nevědomost hněvivými prostředky. Recitace mantry uděluje vítězství nad nemocí a přináší požehnání dlouhého a smysluplného života ve službách druhým. Prodlužuje život tím, že odstraňuje nemoc a odvrací předčasnou smrt způsobovanou nehodami a tragédiemi.

Jako obvykle se zpočátku zaměříme na motivaci, bez níž by naše praxe neměla správný smysl ani výsledek.

10:00

Útočiště

SANG GJE ČHÖ DANG COG KJI ČOG NAM LA

V Buddhovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění

DŽANG ČUP BAR DU DAG NY KJAP SU ČI

přijímám útočiště až do plného osvícení.

DAG GI DŽIN SOG GJI PE COG NAM KJI

Nashromážděním štědrosti a ostatních dokonalostí

DRO LA PHEN ČHIR SANG GJE DRUP PAR ŠOG (3x)

kéž stanu se Buddhou ku prospěchu všem cítím bytostem. (3x)

Čtyři nezměrné myšlenky

SEM ČEN THAM ČE DE UA DANG DE UE GJU DANG DHEN PAR GJUR ČIG

Kéž mají všechny bytosti štěstí a příčiny štěstí,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL DANG DUG NGEL KJI GJU DANG DEL UAR GJUR ČIG

kéž jsou odloučeny od utrpení a příčin utrpení,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL ME PE DE UA DANG MI DREL UAR GJUR ČIG

kéž nejsou nikdy odloučeny od štěstí prostého utrpení,

SEM ČEN THAM ČE NJE RING ČAG DANG NJI DANG DREL UE DANG NJOM LA NE PAR GJUR ČIG

a kéž setrvávají v bezmezné vyrovnanosti – stavu bez lpění na sobě blízkých a odporu ke vzdáleným.

17:00

Poklona

PAL DEN LHA MO TÜN KEI DHA UEI DOK

Ochránkyně, která se barvou podobáš podzimnímu měsíci,

ŽAL SUM ČAL GJE RAB DZE ŽI ME KU

se třemi tvářemi a osmi pažemi, v úchvatné poklidné podobě,

JE ŠE PAK JE CE JI ČHOK COL MA

ty s nezměrnou moudrostí, jež jsi schopná udělit nejvyšší dlouhověkost,

NAM PAR GJAL MEI ŽAB LA ČAK CÄL LO

Nejvyšší Vítězná Matko, k Tvým nohám se klaním!

 19:00

Mantra

Existují tři druhy mantry Namgjalmy, dlouhá, střední a krátká. Dnes se zaměříme na střední a později krátkou mantru.

Střední mantra

ÓM BHRUM SVÁHÁ ÓM AMRITA ÁJURD DÉ SVÁHÁ (sanskrt)

namgyalma-mantra

ÓM DRUM SOHA OM AMRITA AJUR DA DÉ SOHA (tibetská výslovnost)

36:00

Meditace

Vizualizujte si Namgjalmu, jak bylo vysvětleno výše – se třemi tvářemi a osmi pažemi. Pokud nemáte k této praxi inciaci, představte si ji před sebou nebo nad hlavou. Recitujte mantru a přijímejte temenem hlavy do těla nebo srdcem energii dlouhého a zdravého života, která vyzařuje z mantry v jejím srdci a očišťuje trápení a nemoci nejen vlastní, ale všech cítících bytostí, zvláště pak těch, které v současné době trpí a hynou v austrálských požárech. Z buddhistického hlediska, se po smrti nachází vědomí každé bytosti po dobu 49 dnů v bardu. Pokud se během této doby za ní někdo pomodlí nebo recituje mantru, pomůže jí to zrodit se do lepšího života. Pro tato zvířata to může znamenat lidský život.

Existuje mnoho nemocí a okolností, z nichž některé nastanou náhle. Tato praxe očišťuje příčiny takových překážek. Existuje celá řada příkladů, kdy lidé, kterým nepomáhala zdravotní léčba, se uzdravili duchovní praxí.

41:00

Tichá recitace 5 minut

Toto setkání věnujeme primárně za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy a za oběti požárů v Austrálii, ale věnovat jej také můžeme našim rodičům, rodinám a přátelům a zvláště pak někomu, kdo je nemocný, v nemocnici apod.

50:00

Krátká mantra

Požáry stále planou, mysleme tedy při recitaci krátké mantry na to.

ÓM DRUM SÓHÁ

54:00

Věnování

ge ua diji ňjur du dak                               Skrze tyto zásluhy, nechť rychle

nam par gjäl ma drub gjur ne                dosáhnu stavu Namgjalmy

dro ua čik kjang malü pa                         a uvedu všechny cítící bytosti

deji sala göd par šok                                 rovněž na tuto úroveň.

00:55

Modlitba za zvířata v Austrálii

Na sociálních sítích se rozšířily fotografie zvířat zasažených požáry. Tyto obrázky trpících zvířátek v nás vyvolávají hluboký soucit. Dnešní setkání je jedním ze způsobů, jak na něj reagovat. Zapálili jsme 100 čajových svíček ve tvaru Kola Dharmy. Tato modlitba je za vyrovnání čtyř (pěti) elementů. Pochází z delší modlitby ke Guru Padmasambhavovi zvané Sampa Lhudrupma.

SA ČHU MÉ LUNG DŽUNG UÉ BAR ČHÉ KJI

Když ze země, vody, ohně a vzduchu vyvstanou překážky,

GJU LÜ NJEN ČING DŽIK PÉ DÜ DŽUNG CÉ

aby ohrozily naše iluzorní těla zničením,

JI  ŇJI THE COM ME PAR SOL UA DEB

beze stop pochybnosti a bez zaváhání se modlíme.

ORGJEN DŽUNG UA ŽI JI LHA MOR CHÉ

Guru Rinpočhe, ty spolu s bohyněmi čtyř elementů

DŽUNG UA RANG SAR ŽI UAR THE COM MÉ

uvedete tyto živly zpět do jejich přirozené rovnováhy – o tom není pochyb!

ORGJEN PEMA DŽUNG NÉ LA SOL UA DEB

Ke Guruovi z Odyjány, Z lotusu zrozenému, se modlíme:

SAM PA LHÜN GJI DRUB PAR DŽIN GJI LOB

Prosím, dej nám své požehnání, ať se všechna naše přání samovolně vyplní!

01:13:00

Mantra Guru Rinpočheho

Guru Rinpochemantra

ÓM Á HÚM VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HÚM

ÓM Á HÚNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HÚNG

 01:29:00

Modlitba za dlouhý život Jeho Svatosti 14. dalajlámy

GANG RI RA UE KOR UE ŽING KHAM SU

V posvátné říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DE UA MALÜ DŽUNG UE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI  UANG TENZIN GJATSHO JI
ztělesnění Avalókitéšvary –Tenzin Gjaco.

ŽAP PE SI THE BARDU TEN GJUR ČIK
Budiž jeho život pevný až do konce samsáry!

01:35:00

Závěrečné věnování ctnosti

Sonam diji tamče zigpa nji
tobne njepe dranam pam čene
kje ga na či balap drukpa ji
sipe cole droua droluar šo

Nechť díky této ctnosti docílí všechny bytosti osvícení

a porazí nepřítele – chybení a klam.

Nechť osvobodí se z oceánu samsáry

a jeho divokých vln zrození, stárnutí, nemoci a smrti.

Příští mantrování 9. března bude věnováno k zažehnání hrozby koronaviru a jeho obětem.