Meditace s mantrou Táry

V první jarní den, o úplňku 21. března 2019, jsme se pošesté sešli při společné recitaci manter za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy v rámci iniciativy Milion manter pro dalajlámu.

Nahrávka celého večera včetně učení Gešeho Yeshiho Gawy, recitace manter a meditace je zde k dispozici v angličtině:

Překlad nahrávky do češtiny, včetně všech modliteb

Geshe Yeshi Gawa:
Dobrý večer, vítejte v Tibet Open House.

img_20190321_232330438936553.jpg

Je mi velkou ctí a výsadou vést za každého úplňku tuto událost spojenou s Dharmou.

Stejně jako vždy bude i toto setkání rozděleno do tří částí: 1) veřejné učení o buddhismu, konkrétně úvod k praxi bódhisattvy Táry, 2) recitace manter Táry s meditací a 3) recitace Modlitby za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy a závěrečné věnování.

Než začneme dnešní učení a recitaci manter, zapálíme 100 svíček za oběti (teroristického útoku) na Novém zélandu, za ty, kteří zahynuli při leteckém neštěstí v Etiopii a v Polsku. V poslední době je to jedna špatná zpráva za druhou. Nejenže zemřelo mnoho lidí, ale jedná se též o zvířata. Během Losaru (tibetského Nového roku) zahynulo v Tibetu mnoho divokých zvířat mrazem při sněhové vánici. Mimo to miliony zvířat denně zahynou, takže se musíme za ně také pomodlit. Stejně tak za mír na světě a za soucit. Kdyby všichni lidé měli soucit a lásku, takové tragédie a vraždy by se neděly.

received_4050403902967531488040774.jpeg

čas nahrávky 09:50

Motivace

Nyní budeme recitovat modlitbu Útočiště, jednou česky a třikrát tibetsky.

Útočiště

SANG GJE ČHÖ DANG COG KJI ČOG NAM LA

V Buddovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění

DŽANG ČUP BAR DU DAG NY KJAP SU ČI

přijímám útočiště až do plného osvícení.

DAG GI DŽIN SOG GJI PE COG NAM KJI

Nashromážděním štědrosti a ostatních dokonalostí

DRO LA PHEN ČHIR SANG GJE DRUP PAR ŠOG

kéž stanu se Buddhou ku prospěchu všem cítím bytostem.

13:10

Čtyři nezměrné myšlenky

SEM ČEN THAM ČE DE UA DANG DE UE GJU DANG DHEN PAR GJUR ČIG

Kéž mají všechny bytosti štěstí a příčiny štěstí,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL DANG DUG NGEL KJI GJU DANG DEL UAR GJUR ČIG

kéž jsou odloučeny od utrpení a příčin utrpení,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL ME PE DE UA DANG MI DREL UAR GJUR ČIG

kéž nejsou nikdy odloučeny od štěstí prostého utrpení,

SEM ČEN THAM ČE NJE RING ČAG DANG NJI DANG DREL UE DANG NJOM LA NE PAR GJUR ČIG

a kéž setrvávají v bezmezné vyrovnanosti – stavu bez lpění na sobě blízkých a odporu ke vzdáleným.

17:15

Bódhičitta

DŽE SE NAM KHA NE PA DANG

Dokud bude přetrvávat vesmír

DRO UA DŽE SE NE GJUR PA

a dokud v něm budou cítící bytosti,

DE SE DAG NY NE GJUR NE

kéž i já setrvám,

DRO UE DHUG NGEL SEL UAR ŠOG

abych ukončil utrpení světa.

img_20190321_2325071948323341.jpg

19:15

Tímto jsme nechali vyvstat své motivaci. Motivace je velmi důležitá. Cokoli praktikujeme, závisí na motivaci. Se správnou motivací, cokoli budeme praktikovat, stane se Buddhovou Dharmou.

Štěstí

Je mnoho metod, jak docílit štěstí. Náboženská praxe je jednou z metod, jak štěstí dosáhnout. Praxe buddhismu je rovněž jednou z metod. Z hlediska buddhismu, nejvyšším štěstím je osvícení.

Jak nalézt toto nejvyšší, pravé štěstí, tedy osvícení?

Chcete-li poznat štěstí, musíte se zbavit utrpení. Když se naprosto zbavíte utrpení, nezbyde nic než štěstí. Buddha řekl: Buddha z tebe nedokáže smýt utrpení. Buddha nedokáže tvé problémy odstranit nebo přeměnit. Nedokáže ani přenést na tebe své štěstí a poznání. Existuje jen jediný způsob – vlastní praxe. Praxe znamená zkrocení mysli, podrobení si negativních stavů mysli, zkrocení té mysli, která je vrahem štěstí. Znamená to očistit negativní mysl a vyvinout konstruktivní, pozitivní mysl. Jedině tímto způsobem – očistou a střádáním – lze štěstí docílit, tzn. dosáhnout osvícení.

Všichni lidé chtějí štěstí, ale jdou na to špatným způsobem. Peníze, moc, pozice, ani sláva nepřinese opravdové štěstí. Vnitřní štěstí, duševní štěstí je možné pouze praxí, kdy budeme krotit své negativní stavy mysli a navyšovat ty pozitivní.

25:15

Mantra Táry

Praxe Táry, kterou budeme dnes dělat, je praxí očistnou i střádací.

Všechna učení Buddhova a veškerá buddhistická praxe spadá do jedné ze dvou kategoriií: čištění karmy a střádání zásluh. Jsou to dvě aktivity, které musíme na stezce konat, abychom dosáhli osvícení.                                                                                    ∼ Geshe Yeshi Gawa

Tárá (sankrt), Drölma (tibetsky) znamená Matka osvoboditelka, která nás osvobozuje ze samsáry / utrpení.
Moudrost, soucitnost, síla a činnost jsou čtyři druhy mocí, které bódhisattvové vykonávají. Mandžušrí je například bódhisattvou moudrosti, Avalókitéšvara je bódhisattvou soucitnosti a Vadžrapáni je bódhisattvou moci. Tárá je bódhisattvou činnosti.

Činnost Táry

Jednou z činností Táry je vysvobozování bytostí z utrpení, ze samsáry. Hlavní činností Táry je osvobozovat z osmi vnějších a osmi vnitřních nebezpečí. Ve Chválách 21 Tárám si můžeme všimnout zmínek o těchto osmi nebezpečích nebo strachů.

Tárá osvobozuje z osmi vnějších nebezpečí: 1) divokých slonů, 2) lvů, 3) požárů, 4) jedovatých hadů, 5) zlodějů, 6) vězení, 7) záplav a 8) démonů. A osm odpovídajících vnitřních nebezpečí je 1) nevědomost, 2) pýcha/arogance, 3) nenávist/hněv, 4) závist/žárlivost, 5) nesprávné přesvědčení/fanatismus, 6) chamtivost, 7) touha/připoutanost a 8) pochybnosti/nedůvěra. Tyto všechny nám způsobují trápení a problémy.

32:00

Životní příběh Táry

Kdysi dávno byla Tárá princeznou jménem Ješe Daua, která sloužila Sangze a praktikovala Dharmu dnem i nocí. Jednoho dne jí někdo řekl, že svou praxí už musela vytvořit tolik zásluh, že se určitě na oplátku v příštím životě narodí v mužském těle. Princezna Ješe Daua se na to vyjádřila tak, že se vždy, dokud nedosáhne osvícení, narodí v ženském těle, aby takto mohla pomáhat bytostem, a v ženském těle také samotného osvícení dosáhne a stane se Buddhou ženou. A tak se stala bódhisattvou Tárou.

V dalším příběhu bódhisattva soucitnosti, Avalókitéšvara (Čenrezik) uronil slzy soucitnosti, když viděl to nepřeberné množství bytostí, které ještě potřebuje ze samsáry vysvobodit poté, co si myslel, že už téměř všechny bytosti vysvobodil. Z těchto slz uroněných v hlubokém zármutku a ze soucitu se vytvořilo jezero, na němž vyvstaly dva lotosy. Ze slzy z pravého oka Čenrezikova se z lotosu zrodila Zelená Tárá, a z lotosu ze slzy z jeho levého oka vyvstala Bílá Tárá.

Celkem máme 21 Tár, ale nejpopulárnější jsou právě tyto dvě, Zelená a Bílá Tárá. Dá se říci, že ostatní jsou jejich manifestací nebo družinou. Každá z těchto Tár má svou určitou činnost. Činností Zelené Táry je osvobodit z osmi vnitřních a vnějších nebezpečí. Hlavní činností Bílé Táry je poskytnout zdravý život a dlouhověkost.

38:00

Význam mantry

Obecná mantra Táry je ÓM TÁRÉ TUTTÁRÉ TURÉ SÓHÁ. Je to mantra Zelené Táry.

green_tare_matra

Dalajláma recituje mantru Táry:

ÓM je hlavičkou každé buddhistické mantry. Je to spojení tří hlásek A-U-M, které představují osvícené tělo, řeč a mysl buddhy, zde Táry, a zároveň naše tělo, řeč a mysl. Znamená to, že všechny cítící bytosti mají buddhovskou podstatu – potenciál stát se buddhou. I nejmenší hmyz má potenciál dosáhnout osvícení. Každý má možnost státs se buddhou, stát se bódhisattvou. Jak na to? To prozradí zbytek mantry:

TÁRÉ znamená osvobození z nespokojenosti

TUTTÁRÉ znamená osvobození z osmi nebezpečí (vnějších a vnitřních)

TURÉ znamená osvobození z duality (dvojakosti), ukončení zbloudilosti

SÓHÁ znamená „nechť smysl této mantry zakoření v mé mysli“, zjednodušeně „nechť stanu se Tárou“

00:43

Vizualizace

Představte si Zelenou Táru nad korunou hlavy nebo před sebou ve výši čela. Sedí na lotosovém květu, hledí na nás soucitně poklidným a laskavým pohledem. Pravá noha je nakročena, což přestavuje to, že je připravena povstat, aby nám přišla na pomoc. Levá noha křížem značí zřeknutí se negativních emocí. Gesto pravé ruky značí štědrost, udělující schopnost napřirozené moci a nejvyššího úspěchu. Mezi palcem a prsteníčkem levé ruky drží lotos symbolizující jednotu metody a moudrosti.

V srdci Táry je semenná slabika Táry TÁM, kolem níž jsou v kruhu seřazené slabiky mantry. Ze slabiky TÁM vyzažuje světlo a paprky (jako nektar) procházejí vrcholkem hlavy a rozpouští se v centrálním kanále, čímž očišťují naše negativity, překážky, nemoci a jakékoli problémy. Představujeme si takto nejen pro sebe, ale pro všechny, rodinu, přátele, sousedy, všechny cítící bytosti – představte si sebe jako hlavní osobu této skupinové meditace. Negativity všech jsou tímto očištěny. Zvláště dnes si můžete zvláště zaměřit na toto vraha (z teroristického útoku na NZ) a jemu podobné, ať se očistí jejich nenávist, vztek, zášť a přesvědčení. Právě z neprávného přesvědčení a nevědomosti pochází ostatní negativní stavy mysli jako nenávist a hněv, které stimulují jednání. Hlavní věc je zbavit se těch vnitřních nebezpečí.

taramantracirclet

Za této vizualizace recitujte mantru ÓM TARÉ TUTTÁRÉ TURÉ SÓHÁ. Stane se tak mocnou praxí a hodně pomůže vám a ostatním. Jak jsem už vysvětlil, bódhisattva Tárá má schopnost očistit všechny negativity.

Recitace mantry

00:52

Jednou česky, jednou tibetsky

Útočiště

LHA DANG LHA MIN ČO PEN GJI

Bohové a polobohové se klání

ŽAB KJI PE MA LA TÜ DE

u Tvých lotosových nohou, ó Táro.

PHONG PA KÜN LE DRÖL MA DZE MA

Tobě, jež zachraňuješ všechny strádající,

DRÖL MA JUM LA ČHAG CÄL LO

Matko Táro, Tobě se klaním.

ÓM TÁRÉ TUTTÁRÉ TURÉ SÓHÁ

01:15:00

01:19:00

Věnování

GE UA DY JI NJUR DU DAG

Touto ctností

PHAG MA DRÖL MA DRUB DJUR NE

kéž stanu se rychle vznešenou Tárou

DRO UA ČIK KJANG MA LÜ PA

a uvedu všechny putující bytosti bez výjimky

DE JI SA LA GÖ PAR ŠOG

do tohoto osvíceného stavu!

01:20:00

Tímto končí naše meditační sezení s mantrou Táry. Nyní budeme recitovat Modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy.

Modlitba za dlouhý život Jeho Svatosti 14. dalajlámy:

GANG RI RA UE KOR UE ŽING KHAM SU

V nebeské říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DE UA MALÜ DŽUNG UE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI UANG TENZIN GJACO JI
ztělesnění Avalókitéšvary –Tenzin Gjac’ho.

ŽAP PE SI THE BARDU TEN GJUR ČIK
Chráněn budiž jeho život až do konce samsáry!

milion_manter_pict_jestemensi

01:33:00

Závěrečné věnování ctnosti

ČHAG CAL UA DANG ČHÖ ČING ŠAG PA DANG

Jakkoli málo ctnosti jsem nashromáždil

DŽE SU JI RANG KÜL ŽING SOL UA JI

poklonami, přinášením obětin, zpovědí,

GE UA ČUNG ZE DAG GI ČI SAG PA

radováním se a prosbami,

THAM ČE DAG GI DŽANG ČHUB ČHIR NGO O

všechny je věnuji pro osvícení.

Jeho Svatost dalajláma recituje mantru Táry:

Související:

Hlavní stránka Milion manter pro dalajlámu

Chvály jednadvaceti Tárám

Modlitba za dalajlámův dlouhý život