Jak funguje praxe Buddhy medicíny

Lze se vyléčit buddhistickou praxí?

Geshe Yeshi Gawa na listopadovém meditaci při recitaci mantry Buddhy medicíny vzpomenul setkání s Kanaďanem, který se před 10 lety naprosto vyléčil z rakoviny slinivky, jež moderní medicína považuje za nevyléčitelnou. Cestuje nyní po světě a hlásá, jak dosáhl dokonalého vyléčení ze smrtelné nemoci praxí Buddhy medicíny. Existuje mnoho podobných případů. Jak je to možné? Je to zázrak nebo náhoda? Jak už je v buddhismu zvykem, nejedná se o pověru nebo kouzlo, ale logicky podloženou skutečnost, jejíž pochopení a praxe přináší toužebný účinek.

Čtyři druhy nemocí

Podle Buddhova učení v Sútře vstoupení do lůna existují čtyři kategorie nemocí:

  1. Nemoci lehké. Z těchto nemocí se člověk zotaví i kdyby nebral žádné léky.
  2. Závažnější nemoci. Po podání léků se stav zlepší. V dnešní době bychom mohli mluvit o léčbách jako je akupunktura, operace, chemoterapie apod.
  3. Léky neléčitelné nemoci. Takové nemoci nelže léčit běžnými léčebnými prostředky jako léky a terapií. Lze je léčit vhodnou duchovní technikou podle Dharmy.
  4. Karmicky dané smrtelné nemoci. Pokud tělo manifestuje takový druh nemoci, nevyhnutelnou smrt běžná léčba neodvrátí, ba naopak může trápení ještě zhoršit (vyjma léků na tišení bolesti).

Praxe Buddhy medicíny jsou jedny z nejznámějších technik spadajících do kategorie třetí. Tyto praxe umožňují cítícím bytostem odhalit a využít vlastní vrozené léčivé schopnosti. Nemocný člověk se takto může sám vyléčit z nemoci, na kterou jsou léky a lékařské postupy krátké.

Běžný člověk má tendenci myslet si, že nemoci mají fyzický základ a vyžadují fyzická řešení. A proto je logické se ptát, jak je možné, že duchovní praxe může tělu pomoci se samo uzdravit. Taková otázka je ještě závažnější u někoho, kdo nemá vůbec žádnou víru v duchovní realitu. Dokážeme-li se ale alespoň trochu přenést za hranice striktně materiálního vesmíru, mohou nás zajímat odpovědi na otázky, které nabízí buddhismus.

medicine_buddha_MatejBosina_mensi

Obraz Buddhy medicíny od Matěje Bošiny

Jak se vyléčit duchovní praxí?

Vadžrajánový buddhismu představuje realitu ze dvou úhlů pohledu: z pohledu definitivní pravdy nebo relativní pravdy o podstatě skutečnosti.

Z pohledu definitivní pravdy jsou všechny jevy, i ty které mylně vnímáme jako fyzicky hmotné, prázdné inherentní existence. Přestože se zdají být pevné a opravdové, jsou ve skutečnosti pouhými iluzorními jevy, které postrádají substanci, jako duha, fata morgána nebo odraz. Stejně tak jsou nehmotné i jevy jako nemoc a choroby. Když jsou prázdné, jak je možné, že trpíme?

Nechápeme-li prázdnotu jevů, fixujeme se na ně a tím je zhmotňujeme. Zdají se nám pak jako hmotná realita. V našich životech jsou pak jevy, jako jsounemoci, pro nás opravdové a trpíme jimi.

Jestliže je vše, co prožíváme, prázdné, jak je možné, že něco prožíváme? Co vlastně prožíváme? Prožíváme mysl.

Meditací a pochopením reality zjistíme, že vše je pouhým divadlem – zářením mysli, která věci prožívá. Je to realita, kterou Buddha poznal a odkryl před 2500 lety a kterou dnes pod vedením kvalifikovaného učitele můžeme poznat i my.

Jsme-li opravdu schopni poznat nemoc a choroby tří kategorií jako pouhé kouzlení záře mysli, která je prožívá, prázdné inherentní, hmotné existence, pak utrpení zmizí, a na základě toho, jak hlouboko a dokonale tuto realitu chápeme, se může nemoc rozpustit do prázdné, čisté prvotnosti a být plně vyléčena.

I pokud trpíme nemocí čtvrté kategorie, kdy smrt je karmicky neodvratná, zemřeme bez trápení a strachu.

V současnosti samozřejmě netušíme, proč jsme nemocní. Je to tím, že nyní nejsme schopni poznat v naší mysli skryté negativní emoce a nepamatujeme si, že jsme v minulých životech spáchali negativní karmické skutky, jejichž výsledky nyní v negativitu a nemoc dozrávají. Je možné začít vidět přímý vztah mezi negativním duševním/citovým stavem, zlým chováním a nemocí. Praxe Buddhy medicíny postupně odstraňuje toto zastření mysli, pokud jsme schopni přijmout všeobecný princip příčiny a následku a věřit v duchovní očistu. Praxí Buddhy medicíny tak můžeme dosáhnout výsledků dávno před tím, než dosáhneme duchovního poznání.

Praxe Buddhy medicíny je efektivní na základě skutečnosti, že všechny nemoci pochází z našich negativních skutků, které plodí duševní negativitu. Čistí nejen tyto skutky, ale také jejich otisky, které přetrvávají hluboko v psychosomatickém systému dlouho po té, co jsme po mnoho životů dávno zapomněli na tyto příčiny našeho trápení,a projeví se jako nemoci a neovladatelné chování. A tak Buddha medicíny odstraňuje příčiny nemocí i nemoci samotné.

Instrukce k meditaci z knihy Thrangu Rinpočheho

„Pro formální praxi se využívají vizualizační techniky. Karma Čhagme v textu Horská Dharma doporučuje následovnou techniku, jak ulevit od nemoci: Představte si živě malého Buddhu medicíny tam, kde vás v těle nemoc sužuje. Vyzařuje z něho světlo připomínající léčivý nektar, ne obyčejné světlo suché. Tento nektar (tekutá záře) čistí a odstraňuje nemoc a bolest.

Tuto praxi lze dělat i pro druhé a to tak, že si budete představovat záři Buddhy medicíny v dané části těla či těl.

Lze ji též aplikovat na choroby duševní, stress, úzkosti, deprese, strach atd. V takovém případě si vizualizujte Buddhu medicíny nad hlavou a přijměte korunou hlavy do celého těla nektarovou záři, která očistí všechny problémy.

Může se vám to zdát hloupé, ale ve skutečnosti to funguje. Na to ale už musíte přijít sami, až to vyzkoušíte.“

Zdroj článku

Další vizualizaci sepsal Karma Čhagme v následujícím klasickém textu:

༄༅། །ཆགས་མེད་རི་ཆོས་ནས་བྱུང་བའི་སྨན་བླ་ཟབ་ཆད་མ་ནི།

Zabčhema
Praxe Buddhy medicíny (Bhaiṣadžja-Guru), Pána všech lékařů

napsal Karma Čhakme (1613 – 1678) v textu Horská Dharma

རང་གི་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་མཐིང་ཁ་འཕྲོས། །

rang gi tuk le özer ting kha trö

Ze srdce mi vyzařují tmavě modré paprsky světla

ཤར་ཕྱོགས་བཻ་ཌཱུརྱ་སྣང་ཞིང་ཁམས་སུ། །

šarčhok bédurja nang žingkham su

a míří na východ do Lazuritového ráje,

བཅོམ་ལྡན་སྨན་བླ་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །

čomden men la žukpé thukkar phok

kde se dotknou srdce Bhagavata Bhaiṣadžja-Gurua, požehnaného Pána léčitelů,

སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དྲན། །

ngön gji damča thukkjé mönlam dren

a připomenou mu Jeho sliby z minulosti.

འོད་ཟེར་བཻ་ཌཱུརྱ་ཡི་མདོག་འདྲ་འཕྲོས། །

özer bédurja ji dok dra trö

Na oplátku posílá zpět paprsky lazuritového světla,

བདག་དང་བསྲུང་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཐིམ། །

dak dang sungdža nam kji lü la thim

které se rozplynou do mého těla a těl všech, kteří potřebují ochranu.

ནད་ཀུན་བ་མོར་ཉི་ཟེར་ཕོག་འདྲར་བསྒོམ། །

né künwa mor ňjizer phok drar gom

A tímto se všechny nemoci vypaří jako jinovatka v žáru slunce.

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangje men gji la bédurja ö kji gjalpo la čhak tsal lo

Vzdávám poklonu Buddhovi medicíny, Bhaiṣadža-Guruovi, Pánovi doktorů, Zářícímu lazuritovému králi!

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྔོན་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་བཏབ་པའི་བདེན་པ་དང་། །

sangje men gji la bédurja ö kji gjalpö ngön mönlam čhenpo čuňji tabpé denpa dang

Pane všech lékařů, Zářící lazuritový králi, nechť se pravdou tvého slibu, tvých 12-ti přání

བདེན་པའི་ཚིག་དེས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །

denpé tsik dé dak sok semčen thamčé kji né thamčé danta ňji du žiwar gjur čik

a pravdou každého z tvých slov, okamžitě zabrání všem nemocem, které sužují cítící bytosti!

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོྃ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།  ནད་སརྦ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

tejata om bhekanze bhekanze maha bhekanze radza samundgate soha | né sarva šanting kuru soha |

tadjathā óṃ bhaiṣadžjé bhaiṣadžjé mahā-bhaiṣadžjé rādža-samudgaté svāhā | né sarva śāntiṅ kuru svāhā |

ཅེས་པ་འདི་ནད་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ལ་ཚར་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་གང་འགྲུབ་བཟླས་ན། རྣམ་སྨིན་མ་གཏོགས་ནད་ཀུན་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་སྨན་མདོ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ནས་གསུངས་སོ། །

Budete-li recitovat tuto mantru (Buddhy medicíny) dle závažnosti onemocnění – buď stokrát, tisíckrát nebo kolikrát to lze – buďte přesvědčeni, že všechna nemoc (až na tu, jež pochází z dozrání karmy) bude potlačena, jak je psáno v dlouhých i krátkých sútrách medicíny. 

Zdroj

Související: 

Mantra Buddhy medicíny

Učení gešeho Ješi Gawy z listopadového mantrování