Meditace s mantrou Maňdžušrího

O zářijovém úplňku jsme se pojednácté sešli v Tibet Open House při recitaci manter za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy pod vedením gešeho Yeshi Gawa.

Nabízíme vám nahrávku gešeho učení v angličtině a recitace manter a souhrn v češtině. Geše nám vysvětlil nejen o mantře, ale také o významu recitace manter a jejich střádání.

Geshe Yeshi Gawa: Setkáváme se za přejícího dne, kdy se důsledek ctnostných aktivit umocňuje. Pamatujte, že správná dharmická praxe má tři části: motivaci, hlavní část praxe a věnování. K vyvinutí správné motivace si na úvod zarecitujeme Útočiště a Čtyři nezměrné myšlenky:

Útočiště

SANG GJE ČHÖ DANG COG KJI ČOG NAM LA

V Buddovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění

DŽANG ČUP BAR DU DAG NY KJAP SU ČI

přijímám útočiště až do plného osvícení.

DAG GI DŽIN SOG GJI PE COG NAM KJI

Nashromážděním štědrosti a ostatních dokonalostí

DRO LA PHEN ČHIR SANG GJE DRUP PAR ŠOG (3x)

kéž stanu se Buddhou ku prospěchu všem cítím bytostem. (3x)

Čtyři nezměrné myšlenky

SEM ČEN THAM ČE DE UA DANG DE UE GJU DANG DHEN PAR GJUR ČIG

Kéž mají všechny bytosti štěstí a příčiny štěstí,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL DANG DUG NGEL KJI GJU DANG DEL UAR GJUR ČIG

kéž jsou odloučeny od utrpení a příčin utrpení,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL ME PE DE UA DANG MI DREL UAR GJUR ČIG

kéž nejsou nikdy odloučeny od štěstí prostého utrpení,

SEM ČEN THAM ČE NJE RING ČAG DANG NJI DANG DREL UE DANG NJOM LA NE PAR GJUR ČIG (3x)

a kéž setrvávají v bezmezné vyrovnanosti – stavu bez lpění na sobě blízkých a odporu ke vzdáleným. (3x)

00:07:30

Učení o buddhovi moudrosti

Dnes dopoledne v Dharmasale nabídlo Jeho Svatosti dalajlámovi obřad za dlouhý život (tenšug) pět tibetských organizací.

Maňdžušrího je bodhisattva moudrosti. (Ve vadžrajáně) je meditačním božstvem (jidam).

Toto jméno ze sanskrtu se skládá ze slova maňdžu = krásný a šrí = zářící.

Jeho jméno má i další podobu, Maňdžugoša = krásný hlas

Maňdžušrí patří do rodinné trojice ochránců (ri sum gonpo) spolu s Avalókitéšvarou a Vadžrapánim. Historicky se také Maňdžušrí považuje za ochránce Číňanů, Avalókitéšvara ochránce Tibťanů a Vadžrapáni Mongolů.

Bez pomoci Maňdžušrího nemůžeme dosáhnout plného osvícení, protože k tomu potřebujeme dovršit dvou sbírek – zásluhy a moudrost. Jako Buddha moudrosti nám k dovršení sbírky moudrosti pomůže právě praxe Maňdžušrího. Je spousta příběhů, kdy praktikující za pomoci Maňdžušrího dosáhli přímého vhledu prázdnoty. Jak se píše v sútrách, pokud člověk nedokáže dovršit dvou sbírek, nebude schopen vnímat pravou prázdnotu.

K dosažení buddhovství je potřeba pěstovat soucitnost a moudrost. Každé z božstev má svůj závazek a činnost. Například je zodpovědností Avalókitéšvarovou pomoci lidem, kteří chtějí dosáhnout soucitnosti. Maňdžušrí je ten, kdo pomáhá k dosažení moudrosti.

Vizualizace

Maňdžušrí sedí na lotosovém květu, v pravé ruce drží meč v plamenech, který představuje přetnutí nevědomosti a blouznění, příčiny utrpení. V levé ruce drží za stonek lotosový květ, na kterém leží sútra Dokonalosti moudrosti (pradžnápáramitá) o 8000 slokách. Maňdžušrí se jeví jako 16-tiletý mladík, čímž představuje mladistvou chytrost a inteligenci rychle se učit a naši schopnost učit se a pamatovat si, naše znalosti a moudrost. Tyto mentální schopnosti se zlepší, budeme-li na Maňdžušrího meditovat. Jakoby seknutím hořícího meče moudrosti se naše nevědomosti a negativitní stavy mysli odstraní. 

00:22:00

Mantra

Chvála mladistvému Mandžušrímu, jehož moudrost září jako plamen a odstraňuje temnotu tří říší samsáry.

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔

ÓM A RA PA CA NA DHÍ

ÓM je královská slabika, složená ze tří hlásek A-U-M, které představují dokonalé tělo, řeč a mysl Maňdžušrího a rovněž naše tělo, řeč a mysl v současném stavu, které ve své podstatě nejsou rozdílné.

DHÍ je semennou slabikou Maňdžušrího a znamená moudrost, intelekt, (duchovní) myšlenka, meditace, víra, chápání.

Ostatních pět slabik značí pět moudrostí.

Dvě sbírky

K dosažení buddhovství je potřeba docílit Těla skutečnosti (dharmakája) a Těla formy (rúpakája), kterých dosáhneme nastřádáním moudrosti a zásluh.

Jeho Svatost dalajláma v Dharamsale , 4. října 2019. 

Smyslem všech buddhistických praxí je docílit buddhovství, což je možné při dovršení dvou sbírek – zásluh a moudrosti. Praxe lze tedy rozdělit do dvou kategorií dle toho, zda patří do sbírky zásluh nebo moudrosti.Například praxemi ctností, štědrosti, obětování, ohleduplnosti, poklon atd. se střádají zásluhy. Životem v rodině a společnosti máme mnoho příležitostí zásluhy střádat, narozdíl od mnichů, kteří žijí v izolaci – máme zde tedy určitou příležitost.

Praxí meditace (soustředěnosti) a studiem (správného náhledu) se střádá moudrost. Cokoli praktikujeme, je buď střádáním zásluh nebo střádáním moudrosti.

Výsledkem dovršení sbírky zásluh je dosažení emanačního těla buddhy (rúpakája) a výsledkem dovršení sbírky moudrosti je získání těla skutečnosti (dharmakája). Naše dnešní praxe, recitace mantry Maňdžušrího, spadá do kategorie sbírky moudrosti a směřuje k výsledku dosažení dharmakáji.

Dvě sbírky se často přirovnávají ke dvěma křídlům, které nás donesou k osvícení. Tak jako labuť potřebuje dvě křídla k letu z jednoho místa na druhé, my potřebujeme obě sbírky jako křídla k letu ze samsáry k nirváně.

00:45:00

Recitace

Nyní když chápeme význam dnešní recitace, naše praxe bude o to větší moc a buddhovstí dosáhneme rychleji.

Chvála Maňdžušrímu

(bude doplněno)

Vizualizace

Maňdžušrí sedí na lotosovém květu a hledí na vás pokojně a se soucitem. V jeho srdci je v kruhu mantra ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ ÓM A RA PA CA NA DHÍ. Uprostřed je semenná slabika DHÍ, ze které září světlo, které do vás vstupuje buď korunou hlavy nebo přímo do srdce a očišťuje všechny negativity a utrpení a přináší energii moudorosti, zlepšuje inteligenci a paměť atd. Vy v praxi vedete všechny ostatní cítící bytosti. Po pravici je váš otec a jeho rodina a po levici matka s její rodinou. A všude kolem za vámi jsou vaši přátelé, sousedé a všichni lidé v zemi a na světě, včetně těch, které nemáte rádi nebo je považujete za nepřátele, a nekonečné množství cítících bytostí v existenci. Vy stojíte před nimi a vedete je v praxi. Neočišťujete tedy jen vlastní negativity, ale utrpení, nemoci, nevědomost a zatemnění všech cítících bytostí. 

00:50:00 – 01:01:00

Skupinová recitace mantry

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔

ÓM A RA PA CA NA DHÍ

Věnovaní

GE UA DY JI NJUR DU DAG

Touto ctností

DŽETSUN DŽAMPEL DRUB DJUR NE

kéž stanu se rychle vznešeným Maňdžušrím

DRO UA ČIK KJANG MA LÜ PA

a uvedu všechny putující bytosti bez výjimky

DE JI SA LA GÖ PAR ŠOG

do tohoto osvíceného stavu!

Modlitba za dlouhý život Jeho Svatosti 14. dalajlámy

GANG RI RA UE KOR UE ŽING KHAM SU

Ve svaté říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DE UA MALÜ DŽUNG UE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI UANG TENZIN GJACO JI
ztělesnění Avalókitéšvary –Tenzin Gjac’ho.

ŽAP PE SI THE BARDU TEN GJUR ČIK
Pevný budiž jeho život až do konce samsáry!

01:10:00

Závěrečné věnování ctnosti

Sonam diji tamče zigpa nji
tobne njepe dranam pam čene
kje ga na či balap drukpa ji
sipe cole droua droluar šo

Nechť díky této ctnosti docílí všechny bytosti osvícení

a porazí nepřítele – chybení a klam.

Nechť osvobodí se z oceánu samsáry

a jeho divokých vln zrození, stárnutí, nemoci a smrti.

Pozvánka na říjnové mantrování